การจัดทำฐานข้อมูลอาชีวศึกษา

  1. คู่มือการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวศึกษา
  2. รายงานการประชุม Video Conference 12 พฤศจิกายน 2558