ตารางเรียนตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2560

 1. ตารางเรียนแผนกวิชาก่อสร้าง
 2. ตารางเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
 3. ตารางเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 4. ตารางเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 5. ตารางเรียนแผนกวิชาช่างยนต์
 6. ตารางเรียนแผนกวิชาช่างโลหะการ
 7. ตารางเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 8. ตารางเรียนแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
 9. ตารางเรียนแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 10. ตารางสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 11. ตารางสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 12. ตารางสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 13. ตารางสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
 14. ตารางสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 15. ตารางสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 16. ตารางสอนแผนกวิชาช่างยนต์
 17. ตารางสอนแผนกวิชาช่างโลหะการ
 18. ตารางสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 19. ตารางสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 20. ตารางเรียนเทคโนโลยีแม่พิมพ์
 21. ตารางเรียนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 22. ตารางเรียนเทคโนโลยีไฟฟ้า