แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนประจำแผนก มีด้วยกัน 10 ท่าน

นายอิสระ วรนามหัวหน้าแผนก

ข้าราชการครู ค.ศ.1

นางสาวกรรณิการ์ สุขรัตน์รองหัวหน้าแผนก

ข้าราชการครู ค.ศ.2

นางสาวพรพรรณ โสภาพลผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

ข้าราชการครู ค.ศ.3

นางสาวมุกดา ดลเจือผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

ข้าราชการครู ค.ศ.2

นางสาวจุฑารัตน์ รำจวนผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

ข้าราชการครู ค.ศ.2

นางสาวภัชรี แสวงวิชาการแผนก

ครูอัตราจ้าง

นางสาวมุกดา พลปฐมกิจกรรมแผนก

ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิวาพร แก้วเสถียรกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

ครูอัตราจ้าง

นายสามารถ จงนอกพัสดุแผนก(ซ่อมบำรุง)

ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐพัชร์ หลั่งน้ำสังข์พัสดุแผนก

ครูอัตราจ้าง