สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เลขที่่ ๒๑o ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โทร.043-511290,043-513039